Tvinnarevägen 3, 437 34 LINDOME
0707-84 90 96
info@tandlakaremehdisedigh.se

Priser

Priser

Vi är en helt fristående privat klinik. Vi har inga extra utgifter för större administration eller chefer.
Resultatet blir att våra patienter får tillgång till förmånligare tandvård än exempelvis Folktandvården.
Vi väljer våra leverantörer efter både kvalitet och pris vilket påverkar ditt pris.
Självklart är vi dessutom anslutna till Försäkringskassan.

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Allmännt tandvårdsbidrag


Det allmänna tandvårdsbidraget kan användas som delbetalning hos oss.
Alla som enligt socialförsäkringsbalken anses vara bosatta i Sverige har rätt till allmänt tandvårdsbidrag.

Tandvårdsbidragets storlek beror på ålder

Till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
Från och med det år du fyller 30 och till och med du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Tandvårdsstöd & Högkostnadsskydd

TandvårdsstödetHögkostnadsskydd


Ersättningen från Försäkringskassan bestäms av en statlig referensprislista och våra priser följer vanligtvis referensprislistan, eller strax under. Många andra tandläkare har priser som ligger över referensprislistan, vilket resulterar i att du måste betala mellanskillnaden mellan referenspriset och tandläkarens pris. Materialval kan dock påverka priset då referenspriserna är efter det billigast rekommenderade materialet. Som exempel bekostas inte en Zirconiakrona utan man får stå för mellanskillnaden.

En ersättningsperiod är 12 månader:
– För tandvård upp till 3 000 kronor betalar du fullt pris.*
– För tandvård mellan 3000-15000 kronor får du 50 procent av kostnaden i ersättning.*
– För tandvård över 15 000 kronor får du 85 procent av kostnaden i ersättning.*
* Beräknat på referenspriser, vilket kan skilja åt mot det faktiska priset.

Tandvård som inte är berättigat till ersättning från Försäkringskassan är till exempel krona på kindtänderna längst bak, rotbehandling av visdomständer och estetisk tandvård som exempelvis tandblekning eller tandreglering*. Dessa betalas till 100 procent av patienten.
* Tandreglering bedöms efter vinklar och avstånd och kan bekostas helt eller delvis av statligt stöd.


Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Särskilt tandvårdsbidrag


Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa.

Kan jag få särskilt tandvårdsbidrag?

Du kan få särskilt tandvårdsbidrag om du
– fyller minst 23 år under året
– är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Även du som är bosatt i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få särskilt tandvårdsbidrag.
Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du har något av följande:

– muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
– muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
– Sjögrens syndrom
– kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
– cystisk fibros
– ulcerös colit
– Crohns sjukdom
– tarmsvikt
– frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal reflux sjukdom
– svårinställd diabetes
– genomgår dialysbehandling
– är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
– genomgått en organtransplantation.
Det är din tandläkare eller din tandhygienist som bedömer om du har rätt till bidraget. För att de ska kunna bedöma om du har rätt till bidraget behövs underlag. Vilka underlag som krävs beror på vilken sjukdom eller funktionsnedsättning du har. Mer om dessa regler finns på Socialstyrelsens webbplats.
Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (SOSFS 2012:16) (socialstyrelsen.se)

Vad kan jag använda det särskilda tandvårdsbidraget till?

Du kan använda bidraget till förebyggande tandvårdsåtgärder till exempel undersökning och tandrengöring. Du får även använda det särskilda tandvårdsbidraget som delbetalning för abonnemangstandvård.

Hur mycket får jag?

Det särskilda tandvårdbidraget är 600 kronor per halvår. Du får bidraget den 1 januari och den 1 juli varje år. Användningen av bidraget går att dela upp. Du kan till exempel ta ut 200 kronor vid ett besök och 400 kronor vid nästa besök. Du kan inte spara bidraget från ett halvår till ett annat.

Hur använder jag mitt särskilda tandvårdsbidrag?

För att du ska kunna använda särskilt tandvårdsbidrag måste du gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De flesta är det.
Du behöver inte ansöka om bidraget, men tandläkaren eller tandhygienisten behöver ha ett underlag som styrker din sjukdom eller funktionsnedsättning. Om din tandläkare eller tandhygienist bedömer att du har rätt till bidraget, dras det av från din räkning.